Трявна лого

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

27-04-2020

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.352

ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: – осигуряване на подпомагане, насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители, преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Инвестиционната подкрепа ще бъде насочена и към по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС с цел повишаване на нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти. Чрез модернизиране на активите ще се постигне въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации. Чрез инвестиционна подкрепа насочена към преработка на земеделска продукция ще позволи осигуряването на заетост.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

I.Общи условия за допустимостта на получателите:

1. Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

2. „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е недопустим бенефициент по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР.

II. Специфични условия за допустимостта на получателите:

1. Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. Предприятия /физически и юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

 

Кандидатите следва да са физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро. Кандидатите – земеделски производители, трябва да са регистрирани като земеделски стопани към датата на подаване на проектното предложение, съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).

Получателите на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за ЕТ и юридическите лица) на територията на действие на  МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – общините Дряново и Трявна.

 

Допустими дейности за финансиране са:

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

• Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

 

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

- Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

- Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

- Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

- Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

- Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

- Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

- Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

- Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

 

Допустими разходи по мярката са:

Разходи за материални инвестиции:

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

 

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата:

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 27.04.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.05.2020 г.

2-ри период на прием на проектни предложения /при наличие на остатъчни средства  след първия прием/:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.07.2020 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 31.07.2020 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  е: 100 000,00 лева (100 %), от които 90000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 10 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.352 е: 100 000,00 лева (100 %), от които 90000,00   лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 10 000,00  лева (10 %)  - Национално съфинансиране..

 

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием.

 

Интензитет на подпомагане:

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Размер на БФП за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия:

 – минимален  -   7 500,00 лв.

– максимален  - 50 000,00 лв.

  • Размер на БФП за проекти, представени от големи предприятия:

– минимален  -    6 000,00 лв.

– максимален  - 40 000,00 лв.

 

Минималният и максималният размер на общите допустими разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 15 000,00 лева.

Максимален размер на допустимите разходи: 100 000,00 лева.

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

 

1. Проектът предвижда въвеждане на нови енергоспестяващи технологии и иновации в хранително-вкусовата промишленост макс. 10 т.

1.1.Инвестициите водят до повишаване на енергийна ефективност мин с 10% на предприятието - 3 т.;

1.2.Проектът е иновативен за територията (по този подкритерии се има предвид иновация, различна от регистриране на местен продукт) на МИГ- 3т;

1.3.Проектът предвижда регистриране на местен продукт – 4 т.

2. Проектът е за преработка на суровини от чувствителни сектори, които могат да осигурят съответната суровинна база макс. 10 т.

- предприятието произвежда до 25% - 0 т.;

- предприятието произвежда от 25 до 50% - 2 т.;

- предприятието произвежда над 50% - 5 т.;

- предприягието произвежда над 85 % - 10 т.

3. Проектът включва преработка и производство на биологични продукти – 10 т.

4. Проектът предвижда инвестиции за развитие на производството на крайни продукти от местни суровини, които ще се реализират в туристическите обекти на територията на МИГ– макс. 20 т.

4.1.Наличие на договори за суровини, произведени от земеделски стопани от територията на МИГ – 10 т.

4.2.Наличие на договори с туристически обекти или специализирани магазини за

традиционни храни от територията – 10 т.

5. Проектът осигурява устойчива заетост в селските райони – макс. 15 т.

- за едно работно място – 5 т.,

- за две и повече работни места - 10 т;

- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5т.

6. Проектът е насочен към опазване на околната среда – 5 т.

7.Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация, и/или участие в семинар или друго обучително мероприятие) 10 т.

8. Оценка на БП / реалистичност, качество и икономически показатели – макс. 20 т.

8.1.Дейностите по проекта са ясно описани и съответстват на целите на проекта и на целите, обхвата и условията на съответната мярка от СМР – 5 т.;

8.2.Разработеният бизнес план е реалистичен и отговаря на пазарната конюнктура и тенденции – 5 т.;

8.3.Стойността на показателя „Нетна настояща стойност” е по голяма от О (NPV>0) - 5 т.;

8.4.Индексът на рентабилност (PI) има стойност по-голяма от 1. (PI>1) – 5 т.

Общ брой точки: 100т.

 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за подбор.

 

 Лице за контакт и място за достъп до подробна информация:

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: migdt@abv.bg

Лице за контакт: Десислава Заевска, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  • на сайта на Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;


Новини

Стара Загора, Карлово и Трявна грабнаха отличието в “Туризъм и култура”

За малка община призът отиде при Силвия Кръстева

Повече

„Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ в галерия „Гъбенски“

Националният дарителски фонд „13 века България“

Повече

140 години от рождението на Генчо Марангозов

Днес се навършват 140 години

Повече

Поход "В царството на дивите циклами"

Дряново - Кръста - Чуката - Св. Марина

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през втората половина на октомври

От 18.10.2021 г. до 29.10.2021 г.

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала