Трявна лого

Покана за участие в обучения

30-06-2023

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, бихме искали най-учтиво да Ви поканим на следните събития, които ще се проведат през м.юли 2023:

 

03.07.2023 г. - Обучение на местни лидери и заинтересовани страни в гр. Дряново - Ритуална зала на Община Дряново, 10:30 ч.

04.07.2023 г. - Обучение на местни лидери и заинтересовани страни в гр.Трявна - "Зала Възраждане", община Трявна, 10:30 ч.

 

Ще ви бъде представено следното:

· Прилагане на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) - Какво представлява и от кога се прилага

· Как се отразява на местната общност и какви са ползите от прилагане на подхода;

· От кого се прилага и на какъв принцип;

· На какви условия да отговаря стратегията

· Допусттимост и финансови параметри

· Изпълнение, чрез многофондово финансиране.

· И други

 Допълнителна информация за проекта и за включване в събитията и обученията може да намерите на сайта на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на адрес: www.mig-dryanovo-tryavna.eu 

 

МАНОЛ МАНОЛОВ

Зам. председател на КУО

на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“