Трявна лого

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

01-04-2019

 

BG06RDNP001-19.117

 

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по приема за 2018 г.

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на двете общини Дряново и Трявна, включително инвестиции за спестяване на енергия.

Прилагането на Мярка 7.2 цели осигуряване на инвестиции за подобряване на публичната инфраструктура, която е основен фактор за осигуряване на базови услуги на населението в населените места от територията на МИГ и за осигуряване на достъпа до тях. Публичната инфраструктура е физическата среда и обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 1. Община Дряново и Община Трявна;

2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;

3. Читалища за дейности свързани с културния живот.

4. Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на Община Дряново или община Трявна.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 

Допустими разходи по мярката са:

1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

3. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

4. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. 3 не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 1, 2 и 4.

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

Разходи различни от посочените в т. 2, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката.

 

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи. За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

•  до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

•  разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. 

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 19.10.2018 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 03.12.2018 г.

2-ри период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.04.2019 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.30 часа на 01.05.2019 г.

 

Бюджет на приема:

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за 1-ви период на прием е: 1 000 000.00 лева.

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием – 56 180,76 лв.

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 

 

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 20 000,00 лева

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 390 000,00 лева

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по мярката са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 20 000,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 390 000,00 лева

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

1. Оценка според вида на кандидата – макс. 10 т.:

 - Община Дряново или Община Трявна – 5 т.;

 - НПО или читалище – 10 т.

2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център – 5 т.

 

3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района – макс. 20 т.:

 -  Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен  характер  - на ниво населено място –10 т.;

 - Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;

 - Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер - на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ – 20 т.

4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора –макс. 15 т.:

 - До 500 човека – 5 т.;

 - Повече от 500 човека - 10 т.;

 - Повече от 1000 човека – 15 т.

5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението – макс. 20 т.:

 - Подкрепят се една група – 10 т.

 - Подкрепят се повече от една група - 20 т.

6. Проектът е иновативен по своя характер за територията и предлага нови инициативи/услуги за повишаване на качеството и условията на живот в района – макс. 15 т.:

 - На едно населено място – 5 т.;

 - На част от територията на МИГ - 10 т.;

 - На територията на МИГ – 15 т.

7. Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи. Документът следва да е различен отРешение на Общинския съвет на съответната община) – 15 т.

 

Общ брой точки: 100 т.

 

Подпомагат се проекти, които са получили минимален брой от 40 точки по критериите за подбор.

 

 

Лице/а за контакт и място за достъп до допълнителна информация:

 

Лице за контакт: Десислава Заевска – Изпълнителен директор, тел. 0877 111 165; е-mail: migdt@abv.bg

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения (17.11.2018 г.). Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Адрес на електронна поща: migdt@abv.bg  

 

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg ,
 • на електронната страница на  Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;
 •  в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, на адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172 и гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33.