Трявна лого

Обява за удължен срок на прием по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

31-08-2023

 

ОБЯВА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

BG06RDNP001-19.621

ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”

 

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Цел на настоящата процедура е: повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ чрез:

1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. опазване на компонентите на околната среда;

4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Мярката цели, също така,  повишаване на дела на селското стопанство в икономиката на територията на МИГ, както и повишаване на заетостта в отрасъла.

 

Обхват на мярката:  Цялата територия на МИГ – общини Дряново и Трявна.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

I.Общи условия за допустимостта на получателите:

1. Кандидатът/получателят на финансова помощ има постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ.

2. „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ е недопустим бенефициент по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР.

II. Специфични условия за допустимостта на получателите:

1.  Регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;

2.  Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по - малко от 8 000 евро;

3.  Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;

4.  Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП.

5. Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до една година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”.

 

Допустими дейности за финансиране са:

 1. 1. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.
 2. Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда свързани с изпълнение на дейностите по мярка „Агроекология и климат“ и мярка „Биологично земеделие“.
 3. 3. Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността приложими за съответните стопанства.
 4. 4. Инвестиции пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата.
 5. 5. Инвестиции за съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията.
 6. 6. Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор.
 7. 7. Инвестиции в недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства.
 8. 8. Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 9. 9. Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

 

Допустими разходи по мярката са:

В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

 

Разходи за материални инвестиции:

1. Закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство в стопанство, включително такава използвана за опазване на околната среда.

2. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция от стопанството, получаване на топлинна и/или електро- енергия, необходими за земеделските дейности в стопанството, подобряване на енергийната ефективност.

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността.

5. Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността - за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1.

6. Инвестиции за съоръжения и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки.

7. Закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

8. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства – като например камиони, цистерни за събиране мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици, и др.

 

Разходи за нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, като:

- Въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

 

Период за прием:

1-ви период на прием на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 20.01.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 20.03.2023 г.

2-ри период на прием на проектни предложения /при неусвоен финансов ресурс по процедурата след първия прием/:

Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.07.2023 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.00 часа на 31.10.2023 г.

 

Бюджет на приема:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“  е: 141 830 лева (100 %), от които 127 647 лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 14 183 лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът за 1-ви период на прием по настоящата процедура № BG06RDNP001-19.621 е: 141 830 лева (100 %), от които 127 647 лева (90 %) от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 14 183 лева (10 %)  - Национално съфинансиране.

 

Бюджетът по процедурата за 2-ри период на прием е: Неусвоения финансов ресурс след приключването на първия прием – 82 580,00 лв.

 

Интензитет на подпомаганеФинансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, но не повече от 60 000,00 лева.

 

Минималният и максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са както следва:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 5 000,00 лева

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 60 000,00 лева

Минималният и максималният размер на допустимите разходи за конкретен проект по  процедура за подбор на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са както следва:

Минимален размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Максимален размер на допустимите разходи: 120 000,00 лева

 

Начин на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

       

1.Критериите според вида на продукцията макс. 15т. :

1.1. Плодова продукция от трайни насаждения или зеленчуци или животинска продукция  – 10 т.

- над 50% от общото производство на стопанството - 5 т.

- над 85 % от общото производство на стопанството - 10 т.

1.2.Производство на биологична продукция –  макс. 5 т.

- стопанството произвежда над 50% - 1 т.

- стопанството произвежда над 85 % - 5 т.

2. Приоритет ще бъде осигурен за изпълнението на проекти от млади фермери (за кандидати млади фермери изпълнили проект по мярка 112 от ПРСР 2007-2013 г. или по Мярка 6.1 от ПРСР 2014-2020 г., но не са подпомогнати по мярка 121 или  Мярка 4.1)   - 5 т.              

3. Проектът предполага свързаност с други участници от територията - макс. 14 т.

3.1. Наличие на договори за доставка на стоки и услуги по проекта от територията на МИГ -  3 т.

3.2. Наличие на договори за реализиране на продукцията на територията на МИГ – 6 т.

3.3. Договор с хранително-преработвателно предприятие от територията на МИГ за доставка на суровини от земеделието -  5 т.

4. По мярката ще бъде предоставен приоритет за проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, иновации в стопанствата, включително технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС.  – макс. 21 т.

4.1.Енергийна ефективност според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

- над 50 % - 4 т;

- над 85% - 6 т.

4.2.Иновативност на проекта - според % инвестиции  (по обосновка в бизнесплана):

- над 50 % - 4 т;

- над 85% - 6 т;

4.3.Опазване на околната среда според  % инвестиции (по обосновка в бизнесплана) :

- над 50 %  - 4 т;

- над 85% -  6 т;

4.4. Проектът предвижда регистриране на местен продукт - 3 т.

5. Приоритет ще се дава на кандидат осигуряващ заетост на допълнителен перосонал / ново работно място за целия период на изпълнение на проекта/ - макс. 15 т.

- за 1 работно място -  5 т.;

- за 2 и повече работни места – 10 т;

- осигурява заетост за социално слаби и/или маргинализирани групи – 5 т.

6. Оценка на кандидата (наличие на документ, доказващ подходяща квалификация и/или образование и/или  участие в семинар или друго обучително мероприятие) – 10 т.

 

Общ брой точки: 80т.

 

За  да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 5 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

 

Лице/а за контакт и място за достъп до допълнителна информация:

 

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG06RDNP001-19.621, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, "Разяснения по процедурата". Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектните предложения и са задължителни за всички кандидати. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020.

 

Лица за контакт:

Илияна Попова – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 583, е-mail: migdt@abv.bg

Зорница Златева – Експерт СВОМР, тел. 0877 111 671, е-mail: migdt@abv.bg

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 • в ИСУН на адрес https://eumis2020.government.bg ,
 • на електронната страница на  Сдружение МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – http://mig-dryanovo-tryavna.eu ;
 •  в офисите на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, на адрес гр. Дряново, ул. „Шипка“ №170 и гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 33.

 Новини

Открити процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедури

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала