Трявна лого

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

18-02-2021

 

ОБЯВА

 

за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ №1-КУО-56/02.12.2020 г. и на основание чл. 62 т. 4 от Наредба № 22/14.12.2015 г на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

 

Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ обявява процедура чрез подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.376 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР.

 

Целите на настоящата процедура са свързани със:

Прилагането на мярката цели балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туризма в района за да се обвържат местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с цел развитите туристически зони да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

 • Общините от територията на МИГ;
 • Юридически лица с нестопанска цел със седалище на територията на МИГ.

Допустими дейности за финансиране са:

 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

ВАЖНО! Допустими са само дейности на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“

ВАЖНО! Не са допустими интервенции върху паметници на културата с национално и световно значение.

 

Период за прием на проектни предложения:

 

Първи прием:

Начален срок за подаване на проектни предложения: 15.02.2021 г

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17:00 часа на 15.05.2021 г

 

Втори прием: при наличие на остатъчен финансов ресурс след първи прием

Начален срок за подаване на проектни предложения: 01.07.2021 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.00 часа на 31.08.2021 г.

 

Място на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице и използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

Бюджет на приема:

Бюджетът по процедурата е: 300 000 лева.

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимален размер на общите допустимите разходи за проект - 10 000 (десет хиляди) лева.

Максимален размер на общите допустимите разходи за проект - 70 000 (седемдесет хиляди) лева.

 

Интензитет на финансовата помощ:

За бенефициенти Общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи.

В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%.

 

 

Критерии за оценка на проектните предложения:

 

Критерии за избор на проекти

Максимален брой точки

1. Проектът е предложен от бенефициент:

 • Община Дряново или Община Трявна – 5 т.;
 • НПО или читалище – 10 т.

10

2. Проектът се изпълнява в населено място, различно от общинския център

5

3. Проектът развива обекти или площи, които са значими за идентичността на района:

 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с местен  характер - на ниво населено място – 10 т.;
 •  Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с териториален характер - на ниво община –15 т.;
 • Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са с регионален характер -  на територията на МИГ и извън обхвата на МИГ –  20 т.

20

4. Проектът подобрява качеството на живот и отговаря на потребностите на големи групи от хора:

 • До 500 човека –  5 т.;
 • Повече от 500 човека -10 т.;

Повече от 1000 човека – 15 т.

15

5. Дейностите по проекта са за развитие/предоставяне на услуги на уязвими групи от населението:

 • Подкрепят се една група – 10 т.;

Подкрепят се повече от една група  - 20 т.

20

6. Проектът е иновативен по своя характер и предлага нови инициативи/услуги за територията за повишаване на качеството и условията на живот в района:

 • На едно населено място – 5 т.;
 • На част от територията на МИГ -10 т.;

На цялата територия на МИГ – 15 т.

15

7.Проектът е консултиран и съгласуван с местната общност (проектът е одобрен от местната общност като обществено значим, което е видно от приложени документи. Документът следва да е различен от  Решение на Общинския съвет на съответната община)

15

ОБЩО

100

 

 

Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Десислава Заевска – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” всеки работен ден от 09,00 до 17,30 часа в офиса на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” на адрес: гр. Дряново, ул. „Шипка” № 170, телефон 0877 111 165.

На https://eumis2020.government.bg/, Раздел „Отворени процедури за кандидатстване/ № на процедурата/ Подраздел „Разяснения по процедурата“, като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения, могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения, в срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по първи прием.

 

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по първи прием.

 

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

 

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

  - на сайта на Сдружение „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“” - http://mig-dryanovo-tryavna.eu/

  - на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектното предложение от кандидати за подпомагане се подават електронно в ИСУН в рамките на срока, определен в обявата и в процедурата за прием на проектни предложения. Интернет адреса на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: https://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата.

 Новини

Миграции в студиото на артиста II

Изложба на Роберт Баръмов (1966-2021)

Повече

Пиян шофьор с 3,25 промила алкохол се заби в ограда в Трявна

На 19 април, около 18:30 часа

Повече

Конкурс „Светлината на Великден“

Организиран от ПГИ "Рачо Стоянов"

Повече

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден”

Обява

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през месец май

На 10.05.2021 г. В периода 08:30 ч. до 16:00 ч.

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала