Трявна лого

Информационна кампания във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР

18-02-2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

П О К А Н А

до всички потенциални бенефициенти и заинтересовани лица по процедурата

 

Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обяви втори прием на проекти по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., с краен срок за кандидатстване 31.03.2020 г., 17:00 ч.

Във връзка с процедурата ще бъде проведена разяснителна информационна кампания чрез:

  • Публикуване на информация в сайта на сдружението http://mig-dryanovo-tryavna.eu, в местни и регионални медии;
  • Срещи между потенциални бенефициенти и експерти от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ – по график в периода 19.02.2020 г- 10.03.2020 г.: всеки четвъртък в офиса на МИГ в град Дряново и всеки петък в офиса на МИГ в град Трявна;
  • Информационни срещи с всички заинтересовани лица по процедурата, които ще се проведат на 

                         - 19.02.2020 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Трявна.

                         - 25.02.2020 г. от 15:00 ч. в заседателната зала на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ /гр. Дряново, ул. „Шипка“ №172/.

Съгласно чл.26, ал.8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане срока на кандидатстване на адрес: migdt@abv.bg .

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

 

Инж. Мирослав Семов

Председател на колективния управителен орган

на „МИГ – Дряново  - Трявна – В сърцето на Балкана“Новини

Стара Загора, Карлово и Трявна грабнаха отличието в “Туризъм и култура”

За малка община призът отиде при Силвия Кръстева

Повече

„Заедно в изкуството за по-добро бъдеще“ в галерия „Гъбенски“

Националният дарителски фонд „13 века България“

Повече

140 години от рождението на Генчо Марангозов

Днес се навършват 140 години

Повече

Поход "В царството на дивите циклами"

Дряново - Кръста - Чуката - Св. Марина

Повече

Планови прекъсвания на електрозахранването през втората половина на октомври

От 18.10.2021 г. до 29.10.2021 г.

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти“

Повече

Открита процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

По мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Повече

Всички новини

Пълен списък на публикуваните новини

Към новините

Още новини, както и решенията на Общински съвет Трявна можете да намерите в портала на Трявна

https://www.gotryavna.bg

Към портала