Трявна лого

Покана за участие в информационни семинари за местни лидери

15-05-2019

 

«Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони»

 

П О К А Н А

 

за участие в информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.

 

Информационните семинари се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

На участниците ще бъде предоставена информация за предстоящите мерки по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОПНОИР/, Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /ОПРЧР/, условията за кандидатстване с проекти и изпълнението им.

 

Събитията ще се проведат на 21-ви май 2019 г. (вторник) в гр. Дряново в залата на МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ и на 23-ти май 2019 г. (четвъртък) в гр. Трявна - заседателната зала на Община Трявна по предварителна програма.

 

 

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

 

 

Десислава Заевска Изпълнителен директор

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“Приложения:
ПОКАНА